Όροι χρήσης ιστοσελίδας

H Εταιρεία που δραστηριοποιείται υπό τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία Maze Games mon. IKE με Α.Φ.Μ. EL801283401 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, η οποία έχει έδρα την Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Αγίου Τρύφωνος αρ. 39 και Τ.Κ. 14561, μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων της ενεργοποιείται στην εμπορία παιγνιδιών και συλλεκτικών ειδών. Στα πλαίσια αυτά, δημιούργησε και διαχειρίζεται τον παρόντα ιστότοπο με ηλ. Διεύθυνση www.gtrmodels.com , εφεξής και χάριν συντομίας ο «Ιστότοπος». Ο ιστότοπος της Εταιρείας μας, παρέχει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο περιηγητής/χρήστης των σελίδων του ιστότοπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται στο σύνολό τους πλήρως. Όπου στην παρούσα αναφέρονται όροι όπως ενδεικτικά: δικαιώματα, υποχρεώσεις και διοκτησίες του Ιστότοπου εννοούνται της της MAZE GAMES, εφεξής και χάριν συντομίας «η Εταιρεία».

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Εταιρεία, παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του ισρότοπου, ο οποίος αποτελεί στοιχείο της εμπορικής της δραστηριότητας μια σειρά παρεχόμενων προιόντων ή/και υπηρεσιών, επιλογών και πηγών αναφοράς. Επιπλέον στις σελίδες του ιστότοπου δύναται να συμπεριλαμβάνονται προωθητικές ενέργειες συνεργατών της Εταιρείας ή της ίδιας μέσω των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων της. Οι ήδη υπάρχουσες και οι οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο μέλλον, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

Η Εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο των ιστότοπων ιδιοκτησίας της να καταργεί τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες ή/και να δημιουργεί καινούριες δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών και χωρίς να είναι απαραίτητη η σχετική τροποποίηση των παρόντων Όρων.

Ο περιηγητής/επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς, ενδεικτικά παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου ή όγκου δεδομένων κατά την περιήγησή του στο internet. Για την εν λόγω χρέωση χρόνου ή όγκου δεδομένων, η Εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και αναφορικά με τα τυχόν καταβληθέντα τέλη κάθε μορφής. Ο περιηγητής/επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των τελών αυτών. Επίσης ο περιηγητής/επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό του εξοπλισμό με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέτρα και μέσα που του επιτρέπουν την ασφαλή περιήγηση και πρόσβαση στις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες και τον ή τους δικτυακούς τόπους της Εταιρείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας. Και τα οποία προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωενωσιακού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων ή Συνθηκών. Συνεπώς κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ολικά ή μερικά με οποιονδήποτε τεχνικό ή φυσικό τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή και αποκλειστικά για προσωπική χρήση και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Εταιρεία, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο Ο περιηγητής/επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή / και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Εταιρείας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο  περιηγητής/επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστότοπου. Τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των Περιηγητών/επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο  περιηγητής/επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

Ο Ιστότοπος είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αγορών που δυνητικά δρα είτε παράλληλα, είτε  εναλλακτικά του φυσικού καταστήματος, με στόχο του την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των επισκεπτών της σχετικά με τα προς διάθεση προς πώληση από αυτήν προϊόντα ή και υπηρεσίες και ως εκ τούτου έχει εμπορικό σκοπό. Οι ειδήσεις και οι πληροφορίες που μπορεί αναρτώνται καθημερινά, αποτελούν μέρος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και σε καμία περίπτωση δεν σμεταβάλλουν τον χαρακτήρα της ως εν Ελλάδι δραστηριοποιούμενης Επιχείρησης. Ο Ιστότοπος, η Διοίκηση και οι συντάκτες αυτού, δεν φέρουν ευθύνη για τις αναρτήσεις που γίνονται από επώνυμους συνεργάτες του, για την εγκυρότητα και συνέπεια των αναρτήσεων αυτών η μεταφόρτωση μέσω υπερσυνδέσμων των οποίων φιλοξενείται στα πλαίσια επιχειρηματικής συνεργασίας με τον Ιστότοπο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες του Ιστοτόπου αποτελούν πρόσκληση για σύναψη ή πρόταση δικαιοπραξίας προς τον περιηγητή/επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και γενικά προς την κοινότητα των συλλεκτών μινιατουρλων αυτοκινήτων και σχετικών memorabilia αλλά και απλών χρηστών του Internet και οι όποιες χρηστικές συμβουλές συντήρησης αυτών ή κάθε σχετική με το hobby προτροπή ή συμβουλή, δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου προϊόντων προς πώληση, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του προσφερόμενου περιεχομένου, ειδικά αναφορικά με μελλοντικά προς πώληση προϊόντα (preorder). Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Σημειωτέον ότι κάποιες από τις πληροφορίες του Ιστοτόπου παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Ο Ιστότοπος δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβειά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται ή ενδεχομένως μελλοντικά να διαφημίζονται στο Ιστότοπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου της Εταιρείας, ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές (third party links, plug-ins, applications κ.λ.π) σε άλλες ιστοσελίδες, που δεν ελέγχονται από την Εταιρεία. Συνεπώς, οι χρήστες, επιλέγοντας αυτά τα link μεταφέρονται σε ιστοσελίδες τρίτων που διέπονται από τους δικούς τους όρους και πολιτική απορρήτου.

Η ιστοσελίδα ενδεχομένως μελλοντικά να περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα, από τρίτους οργανισμούς και διαφημιστικές εταιρείες. Η Εταιρεία, δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό άνθρωπο) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

×